Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, af november 2020.

1. Pulscamp

Pulscamp er en familielejr, arrangeret af Pulsevent ApS, som afholdes for familier. Pulsevent ApS er en legende og kreativ eventvirksomhed, der skaber aktive oplevelser. Pulsevent ApS har specialiseret sig i at bygge universer op, hvor idrættens og legens unikke potentialer og muligheder bringes i spil.

Pulsevent ApS har hjemsted på adressen Fyrrebakken 11, 3400 Hillerød.

2. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køb af varer og tjenesteydelser af Pulscamp.

3. Priser

Alle priser angives i danske kroner inkl. told, skatter og andre afgifter. Pulsevent tager forbehold for evt. tekst- og trykfejl. Pulsevent forbeholder sig ret til i løbet af sæsonen at ændre på de anførte priser for Pulscamp i tilfælde af manglende salg af pladser, ændrede leveringspriser, slutspurtsrabatter, diverse kampagner og lignende.

4. Betaling

Faktura fremsendes cirka 2 måneder før campstart.

5. Tilmelding

Tilmelding til Pulscamp kan ske så længe tilmelding er muligt via hjemmesiden www.pulscamp.dk. Tilmelding sker online ved udfyldelse af tilmeldingsformularen på www.pulscamp.dk. Tilmelding skal udfyldes af myndig kontaktperson.

Ved tilmelding skal der oplyses om særlige behov, herunder kost, allergier og sygdomme/diagnoser. Pulsevent forbeholder sig retten til at afvise tilmeldinger på baggrund af særlige behov, som Pulsevent ikke kan efterkomme, hvad enten dette skyldes praktiske årsager eller manglende fagligt eller pædagogisk personale ved et Pulscamp-arrangement.

Ved tilmelding til Pulsskolen, accepteres samtidig tilmelding til Pulscamps/Pulsskolens nyhedsmailliste. Nyhedsmails fra Pulscamp/Pulsskolen vil indeholde praktiske informationer, herunder vedr. tilmelding, samt nyheder vedr. Pulscamp/Pulsskolen generelt.

Ved tilmelding accepteres det, at der kan udsendes deltagerliste til de øvrige tilmeldte på holdet.

Pulscamp hverken udleverer, deler eller sælger deltagernes personlige oplysninger til tredjeparter.

6. Forplejning

Pulsevent sørger for 3 daglige hovedmåltider samt mellemmåltider.

7. Afbestilling/ændring

Afbestilling meddeles skriftligt til pulscamp@pulscamp.dk.

Ved afbestilling inden d. 21. juni 2021 tilbagebetales den fulde deltagerpris.

Ved afbestilling d. 21. juni 2021 eller senere opkræves den fulde deltagerpris.

Ændring af deltagelse på Pulscamp til et andet arrangement end det oprindeligt bookede, kan alene ske ved skriftlig aftale med Pulsevent herom. Pulsevent er ikke forpligtet til at flytte en deltager til et andet arrangement end det oprindeligt bookede.

8. Instruktører

Pulsevent anvender fagligt kompetent personale i forbindelse med afholdelse af et Pulscamp-arrangement. Pulsevent indhenter børneattester på alt personale. Pulsevent anvender personale med relevant baggrund. Pulsevent kan ikke her udover forventes at kunne stille yderligere pædagogisk eller andet specialuddannet personale til rådighed.

9. Ansvarsbegrænsning

Deltagelse i Pulsevents arrangementer er på eget ansvar. Pulsevent fraskriver sig således hvert et ansvar for tings- og personskade som de deltagende måtte påføres eller forvolde. Deltagelse i Pulscamp-arrangementer forudsætter at nærværende betingelser ved tilmelding og betaling accepteres, og at deltagelse sker for eget ansvar og på egen risiko.

Ved tilmelding accepteres det, at Pulsevent er fritaget for ansvar for tilmeldtes deltagelse i Pulscamp, herunder ved tilmeldtes manglende efterlevelse af Pulsevents ansattes anvisninger. Der gøres opmærksom på, at tilmeldte i et vist omfang holdes under opsyn af Pulsevents ansatte, men at der ikke er tale om at Pulscamp-arrangementer afholdes på et lukket/afspærret område, og at Pulsevent derfor ikke kan gøres ansvarlig for bortkomne børn, som følge af manglende efterlevelse af Pulsevents ansattes anvisninger.

Pulsevent fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler ved den ydelse/levering som madleverandøren leverer. Denne ansvarsfraskrivelse gælder generelt for en enhver form for misligholdelse fra leverandørens side, således at der kun kan rettes et evt. krav direkte mod leverandøren af ydelsen/leveringen.

I det omfang Pulsevent måtte blive tvunget til helt eller delvist at aflyse et eller flere planlagte arrangementer af årsager, som Pulsevent er uden skyld i eller som f.eks. har sin baggrund i sygdom, dødsfald, arbejdsnedlæggelser, lockout, krig, borgerkrig, terror, usædvanlige vejrforhold, naturkatastrofer og lignende forhold, der ligger uden for Pulsevents kontrol. Den anførte opremsning tilsigter ikke at være udtømmende.

10. Transport af deltagere

Ved tilmelding accepteres det, at Pulsevents ansatte i særlige tilfælde kan transportere deltagere under et Pulscamp-arrangement, herunder transportere deltagere i den ansattes egen bil. Transport må alene foretages af personer tilknyttet Pulsevent og ansatte med en ansættelsesbevis og gyldigt kørekort. Transport må alene ske under overholdelse af Færdselslovens regler. Pulsevent påtager sig intet yderligere ansvar, end hvad der måtte følge af almindelig dansk erstatningsret i forbindelse med transport af deltagere.

11. Aflysning

Pulsevent forbeholder sig retten til at aflyse et Pulscamp-arrangement med mindst 21 dages varsel. Såfremt Pulsevent aflyser et Pulscamp-arrangement, refunderes den fulde deltagerpris.

12. Immaterielle rettigheder

I forbindelse med afviklingen af Pulscamp, vil Pulsevent lave video- og fotooptagelser af de aktiviteter, der foregår på Pulscamp. Der gøres opmærksom på, at materialet evt. vil blive brugt i markedsføringsøjemed af Pulscamp og partnere, herunder i brochurer, på Pulscamps hjemmeside, Facebook, Youtube o.lign.

Hvis I ikke ønsker at blive filmet eller fotograferet på Pulscamp, anmoder Pulsevent om at modtage en skriftlig erklæring om dette, senest 21 dage inden Pulscamp starter. Erklæring sendes til pulscamp@pulscamp.dk.

13. Tvister, lovvalg og værneting

Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, og som ikke kan løses ved forudgående forligsforhandlinger, skal afgøres ved Retten.